۴ / اسفند / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

احتراما در راستای رعایت اصول بهداشتی و اهمیت حفظ سلامت ارباب رجوع و کارکنان مراکز طبق هماهنگی بعمل آمده با دفتر سنجش و مهارت سازمان […]