آمار آزمون عملی آنلاین نیمه دوم مرداد

آمار آزمون عملی آنلاین نیمه دوم مرداد و لیستهای مجدد ارسالی از آموزشگاه ها در سایت بار گذاری گردید . در صورت مغایرت تعداد کار آموزان به واحد آزمون مراجعه فرمایید .