استقبال از دوره پرورش قارچ در مرکز آموزش گل و گیاه شهرداری

دوره پرورش قارچ

استقبال خوب از دوره های پرورش قارچ برگزار شده توسط مرکز اموزش فنی حرفه ای شهر ری در مرکز اموزش گل و گیاه شهرداری