برگزاری سومین جلسه شورای آموزش و برنامه ریزی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری سومین جلسه شورای آموزش و برنامه ریزی مرکز در تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه برگزار شد