برگزاری نمایشگاه صنایع پوشاک به مناسبت هفته ملی و مهارت و کار آفرینی

دستاوردهای خانمهای روستایی که از شهریور سال ۱۳۹۶ تاکنون تحت آموزش مهارتهای فنی و حرفه ایی بوده اند در رشته های نازکدوزی مانتو دوزی لباسهای کشی و شلوار دوز توسط مربیان طراحی ودوخت خانمها کیانی و مروتی مرکز شماره ۱۷ شهر ری تیم سیار روستایی