تقدیر از مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای توسط سپاه ناحیه ری

مسئولین آموزش سپاه ناحیه ری با ارائه تقدیر نامه از مهندس محمد خلیقی مربی کشاورزی مرکز آموزش فنی حرفه ای شهر ری تشکر کردند