جلسه هماهنگی با مسئولین اموزش سپاه ناحیه ری

جلسه هماهنگی با مسئولین اموزش سپاه ناحیه ری در مورد دوره هایی که در اینده در سپاه ناحیه ری برگزار خواهد شد توسط مهندس نصراللهی و مهندس خلیقی