زمانبندی بعضی از حرفه ها

تاریخ و ساعت و مکان آزمون عملی رشته های گردشگری ،مدیریت خانواده، موبایل، آرایش دائم و خودرو در سایت بار گذاری گردید .