قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

مراحل ثبت سفارشات آموزشی با طرح های مصوب اشتغالزای استان تهران در صورت تایید دستگاه بخشی مربوطه بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به پیوست می باشد

اشتغال روستایی دانلود