نقاشی

تاریخ ، ساعت و مکان آزمون عملی حرفه های نقاشی مربوط به آزمون آنلاین نیمه اول شهریور و مجدد و جامانده های ماه های قبل در سایت بار گذاری گردید .