گردشگری،پداگوژی و مدیریت

تاریخ ، ساعت و مکان آزمون های عملی نیمه اول شهریور ماه حرفه های گردشگری ، پداگوژی و مدیریت در سایت بار گذاری گردید .